De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Het fokreglement

Inhoud

 A. Basisregels

 1. Algemeen

 2. Fokregels

 3. Welzijnsregels

 4. Gezondheidsregels

 5. Gedragsregels

 6. Werkgeschiktheid

 7. Exterieurregels

 8. Regels afgifte pups, welzijn pups

 9. Slot- en overgangsbepalingen

10. In werkingtreding

11. Sancties.

B. Aanvullende regelsA. Basisregels

1.    ALGEMEEN

Dit reglement voor de Australian Labradoodle Association (ALASS), hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras de Australische Labradoodle, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 08 december 2017. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Australian Labradoodle Association. Overtreding van deze regels kan betekenen dat het bestuur van de ALASS besluit over te gaan tot sancties (zie punt 11. Sancties). Waar in het fokreglement wordt gesproken van ALASS-lid/leden, wordt niet bedoeld aspirant-lid/leden.

1.1. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.2. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.3. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.4. Inschrijving van een nest bij ALASS vindt plaats conform de regels zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

 

2.    FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit een van de bovengenoemde combinaties, zullen niet in het ALASS-register worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel 111.14 lid II KR) Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan: een combinatie is niet toegestaan indien er in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de reu een of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de teef. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal een levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het ALASS-register. NB: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (Kl), telt dit mee als een ‘dekking”

2.2. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.3. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu wil gebruiken, welke wel staat ingeschreven in een erkende stamboekhouding, dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. De in het land van herkomst reeds afgegeven officiële uitslagen van gezondheidsonderzoek, mits deze verstrekt zijn door de in dat land erkende instantie, en de hond ten tijde van het onderzoek ingeschreven stond en woonachtig was in het betreffende land volstaan.

2.4. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3.    WELZIJNSREGELS (Artikelen VIII.1 + VIII.2 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van16 maanden heeft bereikt

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Tussen de geboortes van twee opvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten. 

4.        GEZONDHEIDSREGELS

4.1     Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer/OFA conform de door de Raad van Beheer/OFA voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2      Verplicht screeningsonderzoek.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren voor de dekking worden onderzocht op:

 • Heupdysplasie (OFA)
 • Elleboogdysplasie (OFA)
 • Erfelijke oogafwijkingen (ECVO)
 • Degeneratieve Myelopathie (DM)
 • Energy Induced Collaps (EIC)

 4.3.    Aandoeningen:

 Algemeen  Beide ouderdieren dienen op een leeftijd van 12 maanden of ouder officieel te zijn geröntgend (heupen en ellebogen ) volgens het geldende protocol van/ erkend door de OFA en beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking en verkregen op een leeftijd van 12 maanden of ouder). Daarnaast dient van tenminste 1 ouderdier uitslagen van prcd-PRA, EIC en DM aanwezig te zijn. Als peildatum waarop aan de gezondheidseisen moet zijn voldaan geldt de datum waarop de dekking plaatsvindt.

 4.3.1   Heupen

De officiele uitslag van/erkend door OFA dient van beide ouderdieren te zijn Excellent, Good of Fair. Het is toegestaan te fokken met een fokdier waarvan de uitslag luid Fair mits beide ouders van deze betreffende hond (dus de grootouders van de pup) en de partner van de betreffende hond (dus de vader of moeder van de pups) een uitslag Excellent of Good hebben.

Tevens is toegestaan om te fokken met dieren met een PennHip-uitslag van 0,6 of hoger.

 4.3.2  Ellebogen

De uitslag van de OFA dient van beide ouderdieren te zijn: zowel links als rechts ‘vrij’ van elleboogdysplasie. 

 4.3.3. Patella

Toegestaan is het fokken met de volgende combinaties:

 • Patella vrij x Patella vrij
 • Patella vrij x Patella-luxatie graad 1

(onderzocht volgens het Meutstege Protocol)

 4.3.4. Ogen

De officiële uitslag van/erkend door de Raad van Beheer/FCI/ECVO dient van beide ouderdieren te zijn ‘vrij’ van de als erfelijk beschouwde oogziekten, zoals onderzocht volgens het ECVO-protocol. De officiële uitslag van/erkend door de Raad van Beheer/FCI/ECVO dient van beide ouderdieren te zijn ‘vrij’ van de als erfelijk beschouwde oogziekten, zoals onderzocht volgens het ECVO-protocol.    Het is toegestaan te fokken met een ouderdier, dat de uitslag: ‘Retina Dysplasie (Multi)focaal’ heeft, mits is aangetoond door middel van een DNA-test (RD/OSD), dat deze hond ‘vrij’ is van de Oculo Skeletale Dysplasie (OSD) -mutatie. De partner van dit fokdier dient eveneens door middel van een DNA-test aantoonbaar ‘OSD-mutatie vrij’ te zijn en bovendien een geldige ooguitslag ‘RD vrij’ te hebben.    

prcd-PRA  Alleen de onderstaande combinaties zijn toegestaan (uiteraard mits vrij van de hierboven genoemde overige oogafwijkingen): 

Ouderdier 1                    X           Ouderdier 2 

prcd-PRA Normal             X          prcd-PRA Normal
prcd-PRA Carrier              X          prcd-PRA Normal
prcd-PRA Affected**        X          prcd-PRA Normal
prcd-PRA Normal             X          klinisch (voorlopig) vrije Labradoodle               prcd-PRA Normal             X          genetisch bewezen drager van prcd-PRA**

(m.a.w. een nakomeling heeft, die lijdt aan prcd-PRA of elke andere vorm van PRA) prcd-PRA Affected**: tenzij deze hond klinisch ‘niet vrij’ is (‘een lijder’) dan wel ‘PRA- v.n.v.’)   

In het geval van twee niet gelijkluidende onderzoeksuitslagen (prcd-PRA en cataract), blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend en geldt als de definitieve geldige uitslag.  

Procedure ‘Clear by parentage’  De ALASS zal van een hond waarvan bij beide ouderdieren de uitslag van de DNA-test voor prcd-PRA ‘normal/clear’ is, niet eisen dat van deze hond zelf een certificaat van deze DNA-test getoond kan worden, op voorwaarde dat

 • beide ouderdieren getest zijn op prcd-PRA en de uitslag van beide ouderdieren is: ’normal/clear’  
 • van beide ouderdieren en de betreffende nakomeling een DNA-profiel getoond kan worden  
 • ouderschapscontrole heeft plaatsgevonden volgens het officieel geldende protocol van  de Raad van Beheer

Alleen directe nakomelingen van ouderdieren (dus geen tweede generatie: de kleinkinderen) komen voor deze procedure in aanmerking.

In de ALASS-database zal de aantekening worden gemaakt: ’normal/clear naar aanleiding van de prcd-PRA uitslag ‘normal/clear’ van ouderdieren’ of ‘clear by parentage’.

4.4. Exercise Induced Collapse

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van tenminste een van beide ouderdieren een uitslag van de EIC bekend is.

Alleen de onderstaande combinaties zijn toegestaan:

Ouderdier 1                X         Ouderdier 2

EIC Normal                X         EIC Normal

EIC Carrier                 X         EIC Normal

4.5. Degeneratieve Myelopathie

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van tenminste een van beide ouderdieren een uitslag van de DM bekend is.

Alleen de onderstaande combinaties zijn toegestaan:

Ouderdier 1               X         Ouderdier 2

DM Normal               X         DM Normal

DM Carrier                X         DM Normal

4.6. DNA Profiel

Alle ouderdieren dienen een DNA-profiel te hebben. Van cq voor de in Nederland gefokte dieren, dient tevens een ouderschapsprofiel aanwezig te zijn.

4.7.    Diskwalificerende fouten:

Als diskwalificerende fout worden Improper Coat, een knikstaart en een onder/overbeet en tanggebit aangemerkt.

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van tenminste een van beide ouderdieren een uitslag van de DNA-test Improper Coat (IC) bekend is.

Alleen de onderstaande combinaties zijn toegestaan:

Ouderdier 1   X         Ouderdier 2

IC Normal      X         IC Normal

IC Carrier       X         IC Normal

Er mag alleen gefokt worden met honden met een schaargebit. Met een onder-, overbeet of tanggebit mag niet gefokt worden. Er mag niet gefokt worden met honden met een knikstaart.

 5.       GEDRAGSREGELS

 5.1.    Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zullen worden cq zijn  beschreven.

 5.2     Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

6.       WERKGESCHIKTHEID

 6.1     Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing. 


 7.     EXTERIEURREGELS

 7.1.    Kwalificatie: voor de ALASS is deelname aan exposities niet verplicht. (voor pupinfo en de ALASS-dekreuenlijst gelden de aanvullende regels in deel B van dit Fokreglement).

 7.2.    Fokgeschiktheidskeuring: zijn voor de ALASS niet van toepassing.


 8.       REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 8.1.    Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2.    Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.  

 

9.       SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 9.1.    Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.!!!

 9.2.    Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3      Het is niet toegestaan om complete nesten stamboomloze pups te fokken. Indien er bij uitzondering en met goede redenen (bij het bestuur van de ALASS bekend) voor een of enkele pups uit een nest geen stambomen worden aangevraagd, dienen deze pups wel geïdentificeerd en geregistreerd te zijn.  

 9.4     De ALASS behoudt zich het recht voor om door middel van DNA onderzoek steekproeven te houden onder nakomelingen/ouderdieren ten einde de betrouwbaarheid van DNA-onderzoek (bijvoorbeeld de prcd-PRA test) en ouderschap te bewaken. 

   De kosten voor het onderzoek komen geheel voor rekening van de ALASS, tenzij uit het onderzoek mocht blijken dat de betreffende nakomelingen niet ontstaan kunnen zijn uit de door de fokker opgegeven en door de ALASS geregistreerde combinatie van ouderdieren. In dat geval komen de onderzoekskosten voor rekening van de fokker.

 

10.      INWERKINGTREDING

10.1   Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 2 januari 2018, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van ALASS

 

 11.     SANCTIES

Royement  Het lidmaatschap van de ALASS kan worden beëindigd door ontzetting (royement) volgens artikel 5 lid 1 sub c van de Statuten wanneer een lid:

·     handelt in strijd met de Statuten, de reglementen of met besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

·     de Algemene Regels van het ALASS-fokreglement 3 keer heeft overschreden;

·     medewerking weigert aan DNA-onderzoek teneinde de betrouwbaarheid van DNA-testen en ouderschap te controleren.

De royementsbepalingen zijn in principe van toepassing op eigenaren van Australische Labradoodles die lid zijn van de ALASS. In alle gevallen geldt dat bij royement de naam van de eigenaar (eenmalig) wordt gepubliceerd inclusief de motivatie van het royement.

Voorts kan het bestuur aan overtreders van de regelgeving een berisping geven dan wel een lid uitsluiten van door de ALASS georganiseerde evenementen of faciliteiten (te denken valt aan plaatsing van pups op de ‘ALASS-puppylijst’ , plaatsing van een reu op de ALASS-dekreuenlijst).

 

B. Aanvullende regels

 12.     Om in aanmerking te komen voor pupinformatie en plaatsing op de ALASS dekreuenlijst dienen de fokdieren te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het fokreglement.  


13. Een pup dient verkocht te worden als huishond of als fokdier.

13.a. Als de pup verkocht wordt als huishond, dient de pup met een contract verkocht te worden, waarbij wordt vastgelegd dat er niet gefokt mag en kan worden met de pup en er aldus een verplichting tot neutralisatie in het contract opgenomen dient te worden, ten laatste op de leeftijd van 12 maanden. Als bewijs van neutralisatie dient een dierenartsverklaring aan de fokker overhandigd worden. In het contract moet een boete worden opgenomen van 10.000,00 euro bij het niet naleven van dit het neutraliseren voor de leeftijd van 12 maanden.

13.b. Indien een pup naar het buitenland (hieronder wordt verstaan: een ander land dan dat waar de pup is geboren) wordt verkocht, mag deze pup alleen als huishond onder contract worden verkocht als de koper in een EU-land of Zwitserland woont en moet de pup die als huishond wordt verkocht naar andere landen dan Nederland, Zwitserland of een EU-land geneutraliseerd worden voor vertrek.

13.c. De fokker is verantwoordelijk voor het door de pupkoper naleven van de koopovereenkomst en moet er actief voor zorgen dat de castratie/sterilisatie wordt uitgevoerd binnen 12 maanden.

13.d. Als de hond niet is gecastreerd/gesteriliseerd voor de leeftijd van 12 maanden, zal de fokker een boete krijgen van € 1.000, behalve wanneer deze kan aantonen er alles aan te hebben gedaan teneinde de pupkoper te bewegen de koopovereenkomst volledig na te leven.

13. e. Een stamboom wordt door de fokker niet eerder aan de eigenaar van een huishond afgegeven dan dat het bewijs van neutralisatie is ontvangen.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de ALASS, 08 december 2018.


Bijlage voor Aanvullende regels

 

13.     Algemene bepalingen ten aanzien van Pupinformatie

 13.1.  Lidmaatschap

Alleen nestjes van fokkers die lid zijn van de ALASS kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de ALASS puppylijst  

13.2.  Voorwaarden waaraan moet worden voldaan 

Alleen nestjes, waarvan de ouderdieren voldoen aan de onder A. en B. gestelde voorwaarden, komen in aanmerking voor plaatsing op de ALASS puppylijst.

13.3.  Maximum per kalenderjaar

Per fokker mogen per kalenderjaar maximaal drie nestjes geplaatst worden op de ‘ALASS-puppylijst’. Ongeacht het aantal aangeboden pups per nest.  De geboortedatum van het nest is hierbij bepalend.  

13.4.  Alleen voor ALASS-pupinfo geaccepteerde pups 

Het is een fokker niet toegestaan om pups uit een andere combinatie dan die is opgegeven voor de pupinfo, te koop aan te bieden aan potentiele puppyeigenaren die zich middels de ‘ALASS-puppylijst’ bij de fokker vervoegen.  

13.5.  Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid 

Fokker verantwoordelijk: de verantwoordelijkheid voor het fokken van elk nest -ongeacht of de pups bij de ALASS worden aangemeld voor pupinfo- ligt altijd bij de fokker. Aan het aanbieden van pups voor pupinfo kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De mogelijkheid om pups te laten plaatsen op de ALASS-puppylijst moet gezien worden als service aan fokkers en potentiele pupkopers. Bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen fokker en pupkoper dient de ALASS slechts een administratieve rol te spelen.

 13.6.  ALASS geen partij

De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin geen andere taak dan een controlerende (gezondheidseisen), verwijzende (naar fokkers met pups die voldoen aan de gestelde eisen) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, gebruik koopcontract, geschillenregeling, e.d.). Ook de prijs voor de pups is een zaak tussen pupkoper en fokker.

13.7.  Reclame met ‘de ALASS’  

Het is een lid van de ALASS toegestaan bij de verkoop van pups (en in het algemeen voor reclamedoeleinden) gebruik te maken van logo of naam van de ALASS.

13.8.  Gegevens nakomelingen/verwanten/ouderdieren

De Algemene Begeleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken om pup kopers te informeren over alle bij de ALASS bekende gegevens, c.q. over aantoonbare (erfelijke) gebreken in de lijnen van de ouderdieren/nakomelingen.  


14.     Algemene bepalingen ten aanzien van de dekreuenlijst

14.1.  Lidmaatschap

Alleen reuen die in eigendom zijn van leden van de ALASS kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de ALASS dekreuenlijst.  

14.2.  Looptijd ooguitslag en overige voorwaarden  Alleen dekreuen die voldoen aan de onder A en B gestelde voorwaarden en waarvan de ooguitslag niet ouder is dan een jaar, kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de dekreuenlijst.    


15.     Algemene bepalingen ten aanzien van afstammings- onderzoek

De ALASS behoudt zich het recht voor om door middel van DNA onderzoek steekproeven te houden onder nakomelingen/ouderdieren ten einde de betrouwbaarheid van DNA-onderzoek (bijvoorbeeld prcd-PRA test) en ouderschap te bewaken.  Fraude kan het ras en medefokkers immers enorme schade berokkenen.  De kosten voor het onderzoek komen geheel voor rekening van de ALASS, tenzij uit het onderzoek mocht blijken dat de betreffende nakomelingen niet ontstaan kunnen zijn uit de door de fokker opgegeven en door de ALASS geregistreerde combinatie van ouderdieren. In dat geval komen de onderzoekskosten voor rekening van de fokker. 

 

16.      Aanbevelingen

16.1.  ALASS-koopcontract  De ALASS raadt elke fokker (ook niet ALASS-leden) dringend aan om gebruik te maken van het ‘ALASS-koopcontract’. In het ‘ALASS-koopcontract’ zijn de belangen van zowel pup koper als fokker op een evenwichtige wijze afgewogen en gewaarborgd.    

16.2.  Stuur uitslagen op

Leden dienen een kopie van elk gezondheidsonderzoek op te sturen naar de secretaris van de ALASS, zodat de gegevens in de ALASS database kunnen worden opgenomen. Uitslagen van buitenlandse fokdieren dient u altijd zelf op te sturen naar het secretariaat van de ALASS. Voor iedere dekking moeten alle gezondheidsuitslagen en DNA-testen door het secretariaat ontvangen zijn.

 16.3 Lijst van overtredingen

 De te publiceren lijst van overtredingen van het fokreglement wordt opgesteld minimaal drie maanden na de geboortedatum van het nest, zodat fokker en dekreu-eigenaar de gelegenheid hebben om de uitslagen van elleboog-, heup- en oogonderzoek -ongevraagd- op te sturen naar de secretaris van de ALASS.  Indien de uitslagen de ALASS op dat tijdstip niet hebben bereikt, zal de ALASS tot publicatie overgaan op de website. Worden de uitslagen te laat verzonden, dan volgt uiteraard een rectificatie. (voor adresgegevens secretaris ALASS zie website ALASS)  

 

17.     ALASS-dekreuenlijst

17.1.  De dekreu eigenaar:

 • Meldt zijn/haar dekreu via de mail aan door middel van een uitgebreid aanmeldingsformulier (aan te vragen via het contactformulier op de website).  Maakt eenmalig een bedrag van € 25,- over op NL29 RABO 0331 3805 36 t.n.v. Australian Labradoodle Association, o.v.v. ‘Dekreu en ALASS-nummer van de hond. De reu wordt pas na ontvangst van deze € 25 op de lijst geplaatst.  
 • Draagt er zorg voor dat er jaarlijks een oogonderzoek plaatsvindt en de uitslag hiervan bij de ALASS bekend is.  

17.2.  Op de dekreuenlijst wordt vermeld: 

 • De naam van de reu en de namen van diens ouders  
 • De geboortedatum van de hond  
 • De gezondheidsuitslagen van de reu   
 • De kleur van de reu zelf en indien bekend de kleuren die deze reu kan vererven 
 • Indien de dekreu-eigenaar dat wenst: de hoogte van het dekgeld  
 • Of de dekreu eigenaar gebruik maakt van de door de ALASS aanbevolen schriftelijke ‘dekovereenkomst’ waarin de afspraken van fokker en dekreu-eigenaar kunnen worden vastgelegd en op basis waarvan leden van de ALASS zich bij meningsverschillen kunnen wenden tot de ‘ALASS-geschillencommissie’  
 • De adresgegevens van de dekreu-eigenaar  


18.      Herplaatsing oudere honden

18.1.  Voorwaarden die gelden indien ALASS wordt gevraagd behulpzaam te zijn bij de herplaatsing van oudere honden

18.1.1. ZooEasy

In aanmerking voor deze service van de ALASS komen: 

 • in het ZooEasy geregistreerde Australische Labradoodles met stamboom, van leden en niet-leden.  
 • (buitenlandse) Australische Labradoodles met een stamboom van andere erkende verenigingen

18.1.2 Verzorging

Bestuursleden noch commissieleden/contactpersonen van de ALASS nemen Australische Labradoodles, die voor deze service zijn aangeboden, (tijdelijk) ter verzorging onder zich.

18.1.3 Eigendom

De ALASS neemt alleen aanvragen tot herplaatsing aan van de rechtmatige eigenaar.

18.1.4 Maximale tijd

De te herplaatsen hond wordt in principe maximaal gedurende een half jaar op de ALASS-herplaatsingslijst geplaatst.

18.1.5 Positie ALASS

De ALASS heeft geen prestatieverplichting en is op geen enkele wijze aansprakelijk/ verantwoordelijk.

18.1.6 Gedragsproblematie

Eigenaren van honden met gedragsproblemen of honden die verdacht worden van gedragsproblemen kunnen alleen gebruik maken van deze ALASS- service nadat er op kosten van de eigenaar een rapport is opgesteld door een bij ‘Alpha’ aangesloten gedragsdeskundige (op basis waarvan de ALASS de uiteindelijke beslissing neemt of de hond al dan niet voor herplaatsing via de ALASS in aanmerking komt).

18.2.  Procedure Herplaatsing Oudere Honden

18.2.1. Eigenaren die hun hond voor herplaatsing aanbieden, dienen:

 •  Een uitgebreid inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend, in te zenden.
 • Administratiekosten (€ 20,- voor leden en € 40,- voor niet-leden) over te maken op  NL29 RABO 0331 3805 36 t.n.v. Australian Labradoodle Association, o.v.v.  ‘Herplaatsing’ en ALASS-nummer van de hond. 
 • Een verklaring te ondertekenen, waarin o.a. een proeftijd wordt afgesproken en de condities waaraan beide partijen zich dienen te houden.