De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Statuten van de Australian Labradoodle Association (ALASS)

Artikel 1. NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR

1.        De vereniging draagt de naam:

Australian Labradoodle Association, hierna te noemen: ALASS.

2.        De vereniging is gevestigd te Helmond

3.        De vereniging is opgericht op 1 januari 2018, voor onbepaalde tijd.  

Artikel 2. DOEL en MIDDELEN

1.        De vereniging heeft ten doel:

 1. de instandhouding en verbetering van het ras de Australische Labradoodle;
 2. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden inhet algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 3. fokkers en liefhebbers van Australische Labradoodles nader tot elkaar te brengen en voorlichting te geven;
 4. een goede band tussen baas en hond te bevorderen;
 5. het ras als hypoallergene gezelschapshond in stand te houden;
 6. het laten erkennen van de Australische Labradoodle als ras door de  FCI.

2.        De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van het ras;
 2. het doen houden van lezingen op kynologisch gebied;
 3. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 4. het verspreiden van informatie welke direct of indirect voor het ras van belang kan zijn;
 5. het houden van workshops vachtverzorging, het organiseren van diverse activiteiten;
 6. haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking en alles wat het fokken van Australische Labradoodles betreft;
 7. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als van enkele honden in het Zoo-Easy datasysteem;
 8. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten.
 9. het navolgen van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

 

Artikel 3. VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER

 1. De vereniging ALASS streeft er naar om in de toekomst lid te worden van de Raad van Beheer. Vanuit dat streven zijn onderstaande sub artikelen geformuleerd.
 2. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en richt zich daarbij eveneens op de reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 3. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de     Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 4. De leden van de vereniging ALASS zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de ALASS vanwege haar toekomstige lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 5. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van verplichtingen van de leden op basis van artikel 3.3 , waarbij al hetgeen waartoe de vereniging is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens ALASS hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 4. LIDMAATSCHAP

 1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste, gezinsleden, leden voor het leven en aspirant-leden.
 2. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde  reglementen of genomen besluiten sprake is van 'lid' of 'leden', worden daaronder de gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste, gezinsleden, leden voor het leven en aspirant-leden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 3. Gewone leden zijn meerderjarige personen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn aangenomen.
 4. Jeugdleden zijn minderjarige personen, die door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij het bestuur zijn aangemeld en als zodanig zijn aangenomen.
 5. Jeugdleden hebben in de algemene vergaderingen geen stemrecht.
 6. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering met twee/derde meerderheid van stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor ere-lidmaatschap kan door het bestuur of op schriftelijk verzoek van vijftig leden worden gedaan.
 7. Leden van verdienste zijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door het bestuur zijn benoemd.
 8. Gezinsleden zijn leden die met een gewoon lid samenwonen. Zij betalen minder contributie, te weten een/derde van de voor gewone leden vastgestelde contributie, en ontvangen geen clubblad echter wel de digitale nieuwsbrief. Zij verkrijgen het gezinslidmaatschap op dezelfde wijze als gewone leden en hebben stemrecht op de algemene vergaderingen.
 9. Leden voor het leven zijn gewone leden, zij betalen eenmalig een bedrag gelijk aan twintig maal de jaarcontributie, welke op dat moment is verschuldigd.
 10. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid hebben aangemeld, maar nog niet als zodanig door het bestuur als lid zijn toegelaten. Aspirant-leden hebben in de algemene vergadering geen stemrecht en kunnen niet voor een bestuursfunctie worden voorgedragen.
 11. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 12. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden. Tegen het bestuursbesluit tot niet-toelating als lid is beroep mogelijk bij de beroepscommissie als bedoeld in artikel 18 van deze statuten. Dit beroep  dient bij aangetekend schrijven onder vermelding van de gronden waarop het  beroep rust te worden ingediend binnen een maand na ontvangst van het bestuursbesluit waarin betrokkene wordt medegedeeld niet als lid van de vereniging te worden toegelaten.
 13. Uitgesloten van het lidmaatschap zijn allen, die door de Raad van Beheer zijn uitgesloten of door het Tuchtcollege voor de Kynologie zijn gediskwalificeerd, tijdens de duur van hun diskwalificatie.

  

Artikel 5. EINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap eindigt:

a) door overlijden van het lid;            

b) door schriftelijke opzegging door het lid;

c) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en ingeval van uitsluiting van het lid door de Raad van Beheer of diskwalificatie door het Tuchtcollege voor de Kynologie;

d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, de vereniging op onredelijk wijze benadeelt.

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging  kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een  verenigingsjaar wat loopt van 01 januari t/m 31 december van enig jaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Leden dienen op te zeggen onder vermelding van hun lidmaatschapsnummer wat aan het lid bij inschrijving wordt toegekend.
 3. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. De vereniging restitueert geen contributie na een en dertig januari van het lopende jaar.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat het de betrokkene open om binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep aan te tekenen bij de beroepscommissie als bedoeld in artikel 18 van deze statuten.
 9. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

 

Artikel 6. GELDMIDDELEN

1.        De geldmiddelen bestaan uit:

a.        contributie;

b.        donaties;

c.        schenkingen, legaten en erfstellingen;

d.        eventuele andere baten.

2.        Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.  

3.        Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, ter harer beoordeling, ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

4.        Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse contributie vrijgesteld.  

Artikel 7. BESTUUR - BENOEMING

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 (oneven aantal) meerderjarige personen, door de algemene vergadering uit de leden     benoemd overeenkomstig het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende     voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het     opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur als     minimaal tien stemgerechtigde leden.
 3. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de     vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet     minimaal zes weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het  bestuur worden ingediend, welke voordracht vergezeld dient te gaan van een getekende bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door     een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering     overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 7. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
 8. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, een algemene vergadering bij een te roepen waarin de     voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 

Artikel 8. FUNCTIE EN TAAK VAN HET BESTUUR

 1. De voorzitter, secretaris, penningmeester en het bestuurslid dat zal worden belast met het voorzitterschap van de Algemene Begeleidingscommissie, worden in functie benoemd. De overige bestuursleden verdelen onderling taken van voorzitter van de diverse overige commissies binnen de vereniging.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks     bestuur van de vereniging.
 3. Van elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die     door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 4. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de     vergadering van en de besluitvorming door het (dagelijks) bestuur worden  gegeven.

 

Artikel 9.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde     onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het     bestuur worden benoemd en ontslagen; beroep tegen ontslag is mogelijk bij  de algemene vergadering.

 

Artikel 10.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Naast het bestuur zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dan wel twee andere bestuursleden gezamenlijk (bij ontstentenis van de voorzitter en de secretaris) bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.
 2. Voor het sluiten van de volgende overeenkomsten, respectievelijk voor het verrichten van de volgende handelingen behoeft het bestuur de    voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:

a)   overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

b)  verbinding van de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, het zich voor derden sterk maken of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbinden;

c)   het aanvaarden of weigeren van erfstellingen, legaten of schenkingen;

d)  het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten ten laste van de vereniging;

e)   het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag een/derde van de jaaropbrengst aan contributie per gebeurtenis te boven gaand;

f)    het aangaan van en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

g)   het toetreden van de vereniging als lid tot de Raad van Beheer dan wel het opzeggen van dit lidmaatschap.

3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen     beroep worden gedaan.

 

Artikel 11. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, door een met tenminste twee/derde van de     geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is terstond herkiesbaar.
 3. Hij die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het     rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. Elk bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door eindigen van het     lidmaatschap van de vereniging.

 

Artikel 12. JAARSTUKKEN

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig     december van enig jaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging     zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten    en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging     van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en     verantwoording over het gevoerde beleid.
 4. Het bestuur overlegt ter goedkeuring een begroting voor het     verenigingsjaar volgend op het jaar waarin de vergadering plaatsvindt en     tevens eventuele begrotingswijzigingen op de goedgekeurde begroting van   het lopende jaar.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden van de vereniging gedurende     zeven jaar te bewaren of zoveel korter of langer als de wet met betrekking   tot de bewaarplicht voor verenigingen voorschrijft.

 

Artikel 13. KASCOMMISSIE

 1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde     leden een kascommissie van ten minste twee leden. Tegelijkertijd worden zo  mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
 2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
 3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te verrichten en is verplicht de     commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde     inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen  en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan     kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een onafhankelijk   deskundige doen bijstaan.
 5. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene     Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van  andere leden.

 

Artikel 14. ALGEMENE VERGADERINGEN

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle     bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen  zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks worden er tenminste twee Algemene Vergaderingen gehouden,     waarvan de eerste wordt gehouden in het tweede kwartaal na afloop van het voorafgaande verenigingsjaar. De tweede Algemene Vergadering wordt in het vierde kwartaal doch uiterlijk één maand voor afloop van het     Verenigingsjaar gehouden. In de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:
 1. het jaarverslag, bedoeld in artikel 12;
 2. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 12;
 3. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 13;
 4. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans      en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar, bedoeld  in artikel 13;
 5. de begroting, bedoeld in artikel 12, tenzij deze al is vastgesteld;
 6. de voorziening in bestuursvacatures.

In de tweede Algemene Vergadering komt in ieder geval aan de orde:  

a)   de begroting, bedoeld in artikel 12;

b)  de beleidsvoornemens voor het komende Verenigingsjaar.

 1. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het     bestuur dat wenselijk vindt of ten minste vijftig stemgerechtigde leden     dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.
 2. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld,     worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld  indien zij ten minste zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden beschikbaar gesteld door publicatie op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website, in het clubblad en/of in een periodieke nieuwsbrief en kan desgewenst op aanvraag worden toegezonden. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.

 

Artikel 15. TOEGANG EN STEMRECHT

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de     vereniging.
 2. Alle aanwezigen zijn verplicht de presentielijst te tekenen.
 3. Over toelating van introduce(e)'s en andere personen beslist het  bestuur.
 4. Aanvragen moeten minimaal tien dagen voor de algemene vergadering     bij het secretariaat worden ingediend.
 5. Ieder gewoon lid, gezinslid of erelid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft een stem.
 6. Zoals in artikel 38 lid 4 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaald     wordt, is het stemmen per volmacht toegestaan.

 

Artikel 16. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de     vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn     plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het     voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door de     secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden   vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt gepubliceerd   per mail aan de leden.

 

Artikel 17. BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de fungerend     voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.     Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd  werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe     stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de     oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een     stemgerechtigde dit verlangt.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle     besluiten genomen met volstrekte meerderheid.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte     meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of, in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft dan weer geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden  uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij direct na deze stemming herstemming wordt gevraagd. Herstemming kan slechts eenmaal plaatsvinden.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een     schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
 8. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 9. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

Artikel 18. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 1. De algemene vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur.
 2. De oproeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk, bij voorkeur op de website van de ALASS en per email aan de adressen van     de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt bij   voorkeur zes weken, doch nimmer minder dan twee weken.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Voorstellen die tijdens de vergadering worden ingebracht, worden op  de eerstvolgende vergadering op de agenda geplaatst, indien de vergadering   daartoe beslist.
 5. Over voorstellen welke niet op de agenda staan, kunnen geen     beslissingen worden genomen. Dit geldt niet voor voorstellen, die     betrekking hebben op de vergaderorde of zaken van huishoudelijke aard.

 

Artikel 19. BEROEPSCOMMISSIE

 1. Er is een beroepscommissie bestaand uit drie leden, die voor de termijn van vier jaar door de algemene vergadering op bindende voordracht van het bestuur worden benoemd.
 2. Artikel 37 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige    toepassing. Er kunnen een of meer plaatsvervangende leden worden benoemd, die bij ontstentenis van een lid diens functie kunnen waarnemen.
 3. Tot lid van de beroepscommissie zijn slechts zij benoembaar, die aan het eind van het jaar van benoeming de leeftijd van een en zeventig jaar nog niet hebben bereikt, tenzij een algemene vergadering anders beslist. Aftredenden zijn opnieuw benoembaar, behoudens het bepaalde in de     vorige volzin. Het lidmaatschap van de vereniging is geen vereiste voor     benoeming als lid van de beroepscommissie.
 4. Onverenigbaar met het lidmaatschap van de beroepscommissie is het     lidmaatschap van het bestuur van de vereniging alsmede van enige andere commissie -met uitzondering van de Geschillencommissie-, waarvan de leden benoemd worden door het bestuur of de algemene vergadering.
 5. Als voorzitter en als plaatsvervangend voorzitter kunnen slechts zij worden aangewezen, die een academische opleiding Nederlands Recht met     succes hebben afgerond.
 6. De leden van de beroepscommissie kunnen niet tussentijds worden     ontslagen.
 7. Zij kunnen wel tussentijds ontslag nemen. Een tussentijdse vacature     wordt zo spoedig mogelijk vervuld.
 8. De beroepscommissie heeft als taak het beroep te behandelen van:

a)   personen die zich hebben aangemeld als lid en door het bestuur, gelet op artikel 4 lid 8 niet zijn toegelaten als lid van de vereniging;

b)  leden waarvan het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 5 lid 7 is opgezegd;

c)   leden die door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 5 lid 7 uit het lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor partijen. Voorts kan de beroepscommissie desgevraagd advies uitbrengen in geschillen waarin de vereniging of een van haar organen partij is.

 1. De werkwijze van de beroepscommissie en de behandeling van het     beroep wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 20. GESCHILLENCOMMISSIE

 1. Er is een Geschillencommissie bestaand uit drie leden, die voor de     termijn van vier jaar door de algemene vergadering op bindende voordracht  van het bestuur worden benoemd. Artikel 37 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
 2. Er kunnen een of meer plaatsvervangende leden worden benoemd, die     bij ontstentenis van een lid diens functie kunnen waarnemen.
 3. Tot lid van de Geschillencommissie zijn slechts zij benoembaar, die aan het eind van het jaar van benoeming de leeftijd van een en zeventig jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Aftredenen zijn opnieuw benoembaar, behoudens het bepaalde in de     vorige zin. Het lidmaatschap van de vereniging is geen vereiste voor     benoeming als lid van de Geschillencommissie.
 5. Onverenigbaar met het lidmaatschap van de Geschillencommissie is het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging alsmede van enige     andere commissie -met uitzondering van de Beroepscommissie-, waarvan de  leden benoemd worden door het bestuur of de algemene vergadering.
 6. De leden van de Geschillencommissie kunnen niet tussentijds worden     ontslagen. Zij kunnen wel tussentijds ontslag nemen. Een tussentijdse     vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.
 7. De Geschillencommissie heeft de taak door middel van bindend advies     uitspraak te doen in geschillen tussen kopers en verkopers van     Australische labradoodles, voor zover die hun geschil niet in onderling     overleg hebben kunnen oplossen. De commissie is bevoegd kennis te nemen van geschillen wanneer partijen, althans een van hen, lid zijn/is van ALASS en zij zich contractueel verbonden hebben om eventuele geschillen door de Geschillencommissie te doen beslechten.
 8. De werkwijze van de Geschillencommissie en de behandeling van het     beroep wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 21. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige     schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde     bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin      voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of      door welke andere oorzaak dan ook.

 

Artikel 22. STATUTEN WIJZIGING

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal     worden voorgesteld.
 2. De voorgestelde wijzigingen dienen woordelijk te worden opgenomen in de mail die de leden krijgen toegestuurd waarin ook de oproeping voor de algemene vergadering wordt gedaan waarin de statutenwijziging wordt     behandeld. De termijn voor oproeping bedraagt bij voorkeur zes weken doch nimmer minder dan twee weken.
 3. Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een     meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt of een nieuwe versie is opgesteld en gedeponeerd is bij de KvK. Tot het doen verlijden van een eventuele     notariële akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 23. ONTBINDING

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene     vergadering, in een vergadering waar meer dan tien procent (10%) van de  leden aanwezig is. Het bepaalde in lid 2 van artikel 20 is van     overeenkomstige toepassing.
 2. Bij liquidatie der vereniging zal de vereffening geschieden door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo na vereffening zal door de algemene     vergadering een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de vereniging. Een eventueel batig saldo wordt in geen geval onder de leden verdeeld.

 

Artikel 24. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. De algemene vergadering kan huishoudelijke- en andere reglementen     vaststellen, ter nadere uitwerking der statuten.
 2. De huishoudelijke- en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet.

 

Artikel 25. SLOTBEPALING

 1. Het deponeren van nieuwe / herziene statuten bij de Kamer van     Koophandel doen alle voorgaande versies van de statuten automatisch     vervallen vanaf de datum waarop de nieuwe statuten zijn vastgesteld. van deze statuten, die kunnen worden aangehaald als de statuten ALASS 2018, vervallen alle voorgaande statuten.      

 

Versie 01 januari 2018