De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Lidmaatschap.

De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste, gezinsleden, leden voor het leven en aspirant-leden.

Gewone leden zijn meerderjarige personen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn aangenomen.

Jeugdleden zijn minderjarige personen, die door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij het bestuur zijn aangemeld en als zodanig zijn aangenomen.

Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering met twee/derde meerderheid van stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor ere-lidmaatschap kan door het bestuur of op schriftelijk verzoek van vijftig leden worden gedaan.

Leden van verdienste zijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door het bestuur zijn benoemd.

Gezinsleden zijn leden die met een gewoon lid samenwonen. Zij betalen minder contributie, te weten een/derde van de voor gewone leden vastgestelde contributie, en ontvangen geen clubblad echter wel de digitale nieuwsbrief. Zij verkrijgen het gezinslidmaatschap op dezelfde wijze als gewone leden en hebben stemrecht op de algemene vergaderingen.

Aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid hebben aangemeld, maar nog niet als zodanig door het bestuur als lid zijn toegelaten. Aspirant-leden hebben in de algemene vergadering geen stemrecht en kunnen niet voor een bestuursfunctie worden voorgedragen.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden.

 

Lid worden

Als leden van de vereniging kunnen door het bestuur worden aangenomen zij, van wie het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend door de ledenadministratie is ontvangen en die voldoen aan de in artikel 4 van de statuten omschreven voorwaarden. Personen die zich hebben aangemeld als lid, worden als aspirant-lid gepubliceerd op de ALASS-website.

Bezwaren tegen het lidmaatschap van het aspirant-lid kunnen worden ingediend door leden van de vereniging bij aangetekend schrijven onder vermelding van de gronden waarop de bezwaren rusten binnen 14 dagen na het verschijnen van de update op de ALASS-website bij het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap is van kracht vanaf 14 dagen na het verschijnen van de publicatie-update waarin het aspirant-lid is gepubliceerd en nadat hiertoe de verschuldigde lidmaatschapsgelden zijn betaald, tenzij er bij aangetekend schrijven bezwaren zijn ingediend tegen het lidmaatschap van het aspirant-lid. Indien er bezwaren zijn ingediend oordeelt het bestuur binnen 6 weken na indiening van de bezwaren over toelating van het desbetreffende aspirant-lid.

Als erelid kunnen worden voorgedragen natuurlijke personen die tenminste 6 jaar lid van het bestuur en/of een commissie en/of een werkgroep zijn (geweest) en voorts reeds eerder zijn onderscheiden voor de verdiensten die zij voor de vereniging hebben verricht, of indien van de genoemde termijn of functies geen sprake is (geweest), zich gedurende langere tijd op uitzonderlijke wijze voor de vereniging hebben ingezet.

Als lid van verdienste kunnen worden benoemd leden die zich tenminste 6 jaren op bijzondere wijze voor de vereniging hebben ingezet.

 

Procedure & kosten lidmaatschap ALASS
Nadat u online het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en de betaling van het eenmalig entreegeld hebt overgemaakt op het vermelde rekeningnr., ontvangt u een bevestiging van ontvangst. De ledenadministratie verwerkt uw aanmelding en u wordt ingeschreven als aspirant-lid. Tezamen met de bevestigingsbrief, sturen wij u ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement toe.

Contributie en entreegeld:

De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen bij automatische incasso   € 75,00 per kalenderjaar van 01 januari t/m 31 december. Indien u zich in de loop van een jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De contributie wordt door middel van een machtiging automatisch van uw rekening geincasseerd.

Indien u buiten Nederland woonachtig bent gelden andere regels.

Nieuwe leden betalen bij aanmelding éénmalig een entreegeld van € 25,00. Het entreegeld wordt, nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk of via de website worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Leden ontvangen elke twee maanden “doodle-praatjes”, kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert en hebben toegang tot en stemrecht op de Algemene Leden Vergadering. Bovendien hebben fokkers toegang tot het besloten ledengedeelte van de vereniging waaronder het hondenregistratiesysteem.

 

Opzegging van het lidmaatschap

Uw opzegging (schriftelijk of via de website) dient vóór 1 december van het lopende jaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Indien u een ontvangstbewijs toegestuurd wenst te krijgen, dient dan in uw brief aangeven te worden. Opzeggingen die per e-mail zijn ontvangen, worden automatisch bevestigd.